Jyoti Kala Mandir

Ranga Puja Dancers

Shraddha Suman as Krishna2004

Tanaya Pattnaik
Amanda Geroy

2006

Shalini Goel
Monishita Ray
Ishani Behera
Gayatri Joshi

2007

Keshini Samerawickreme

2008

Shraddha Suman
Alisha Chakravarty

2009

Neha Nayak
Mallika Bhandarkar

2012

Nilanjana Roy
Vanani Vasundhara
Sanuja Das

2013

Jevika Bhat
Jessical Baral

2014

Alyssa Sahu
Naiha Haridasa

2016

Deepa Biswakarma
Sarika pradhan

2021

USA
Samskriti Bebortha

2022

USA
Arshia Desarkar

Home | Jyoti Kala Mandir | Odissi Dance | Guru Jyoti Rout | Classes
Workshops | Upcoming Events | Charity Program